En_flag
Απλός Υποστηρικτής
Έτος ίδρυσης: 1876
Athexgroup_logo_coincolor-gr-pressq

Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Finance

W: http://www.athexgroup.gr/

T: 210 3366800

Τμήμα R&D

ΟΧΙ

Εργασία

ΝΑΙ

Πρακτική

ΝΑΙ

Περιγραφή

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup) υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις Αγορές Αξιών και Παραγώγων, την Εναλλακτική Αγορά, ενώ, παράλληλα, διενεργεί την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό των συναλλαγών. Προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών, παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον, πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο.

Ιστορία

Το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ως κανονιστικά αυτόνομος δημόσιος φορέας, το οποίο το 1934 μεταφέρεται στην οδό Σοφοκλέους.

Το 1991 τίθεται σε λειτουργία το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών (ΑΣΗΣ), αντικαθιστώντας την μέθοδο εκφώνησης-αντιφώνησης (open outcry), το οποίο αντικαθιστάται το Νοέμβριο 1999 με νέο (ΟΑΣΗΣ). Το Φεβρουάριο 1991 ιδρύεται το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών για την εκκαθάριση των συναλλαγών. Το 1995, ως μέρος της προσπάθειας εκσυγχρονισμού κεφαλαιαγοράς, το ΧΑΑ μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο τον Ιούνιο του 2003 σε εφαρμογή του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, διαθέτει το σύνολο των μετοχών ΕΧΑΕ κυριότητας του, σε 7 τράπεζες.

Το 1999 ξεκινούν τη λειτουργία τους το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) και η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) και τον Αύγουστο του ίδιου έτους ξεκινά η διαπραγμάτευση των πρώτων παράγωγων προϊόντων. Το 1999, επίσης, ξεκινάει το έργο της αποϋλοποίησης μετοχών – τα έγχαρτα αποθετήρια έγγραφα αντικαθίστανται σταδιακά από ηλεκτρονικές εγγραφές στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ).

Το Μάρτιο του 2000 ιδρύεται η εταιρεία ‘‘Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.’’ (ΕΧΑΕ) ως εταιρεία συμμετοχών, η οποία τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Τον Απρίλιο του 2001 καταργείται η αίθουσα συνεδριάσεων (trading floor) του ΧΑΑ στην οδό Σοφοκλέους 10.

Στις 30 Οκτωβρίου 2006 τίθεται σε λειτουργία η Κοινή Πλατφόρμα συναλλαγών και εκκαθάρισης μεταξύ του Χ.Α. και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Τον Ιούλιο 2007 πραγματοποιείται η μεταφορά όλων των υπηρεσιών του Ομίλου στο νέο ιδιόκτητο κτίριο στη Λεωφόρο Αθηνών 110. Το Δεκέμβριο 2007 κλείνει για τελευταία φορά της πόρτες του το ιστορικό κτίριο της οδού Σοφοκλέους 10 ως Χρηματιστήριο.

Στις 30 Μαρτίου 2009 ξεκίνησε η λειτουργία της Link Up Markets – μια κοινοπραξία μεταξύ Αποθετηρίων που δραστηριοποιείται στον τομέα υπηρεσιών διακανονισμού διασυνοριακών συναλλαγών, στην οποία η ΕΧΑΕ συμμετέχει ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη– ενώ τον Ιούνιο 2009 έγινε η πρώτη σύνδεση της ΕΧΑΕ ως αποθετήριο εκδότη (Issuer CSD) με το Ελβετικό αποθετήριο SIS SeganInterSettle AG.

Το Μάρτιο του 2011 ο Όμιλος ολοκλήρωσε και ξεκίνησε τη λειτουργία του δικτύου Xnet, προσφέροντας στην ελληνική επενδυτική κοινότητα τη δυνατότητα απευθείας τοποθέτησης σε αγορές του εξωτερικού, μέσω του εγχώριου χρηματιστηριακού δικτύου. Βασικός στόχος του δικτύου Xnet είναι ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Μέλη Χ.Α. στους πελάτες τους, παρέχοντας τους κυρίως τη δυνατότητα εύκολης και με ανταγωνιστικό κόστος εκτέλεσης και διακανονισμού συναλλαγών.

-Δραστηριότητες:

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Με γνώμονα την παραδοχή ότι η κοινωνική ευημερία είναι αλληλένδετη με την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ο Όμιλος πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα συστηματικό έργο ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα από πρακτικές που προωθούν την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουν στην μείωση της φτώχειας. Συμμετέχει στο έργο εθελοντικών οργανισμών, που έχουν σαν σκοπό την προσφορά βοήθειας σε παιδιά, οικογένειες και ανθρώπους με χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου υποστηρίζουν ενεργά τις όποιες εθελοντικές δράσεις οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την εταιρεία.

Παιδεία: O Όμιλος προσφέρει στην ανάπτυξη του θεσμού της χρηματιστηριακής ιδέας και των αξιών του χρηματιστηρίου, γιατί πιστεύει ότι αποτελεί υποχρέωση και προσφορά στο κοινωνικό περιβάλλον.

Πρακτική Άσκηση: Στο πλαίσιο της δυνατότητας παροχής εργασιακής εμπειρίας σε νέους, απασχολεί φοιτητές μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα πρακτικής άσκησης από διάφορους φορείς εκπαίδευσης. Οι ασκούμενοι απασχολούνται στα τμήματα των εταιρειών του Ομίλου με αντικείμενο συναφές με αυτό των σπουδών τους. Παράλληλα παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες σε φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για τις εργασίες τους σε χρηματιστηριακά θέματα, στο πλαίσιο των σπουδών τους ή της έρευνας που πραγματοποιούν σε σχέση με το Χρηματιστήριο.

Εξοικονόμηση ενέργειας: Με βάση την απόφαση της Διοίκησης να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ‘‘πράσινο επιχειρείν’’ και να αναδειχθεί η εταιρεία σε πρότυπο κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών δράσεων, πραγματοποιούνται διάφορες καθημερινές ενέργειες με σκοπό την γενικότερη μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος (μείωση χρήσης των κλιματιστικών, χρήση μόνο του απαραίτητου φωτισμού ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, διακοπή του εσωτερικού φωτισμού και των υπολογιστών μετά το τέλος εργασίας).

Ανακύκλωση: Ανακυκλώνεται καθημερινά χαρτί, υλικά συσκευασίας, μπαταρίες, μελάνια εκτυπωτών και κάθε παραγόμενο απόβλητο από τις διάφορες δραστηριότητες, βάσει του συστήματος ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Μείωση χρήσης χαρτιού: Εφαρμογή σχετικού προγράμματος μέσω της τροποποίησης του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και fax server, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη εκτύπωση των εισερχόμενων & εξερχόμενων εγγράφων.

Η Ώρα της Γης (Earth Hour): Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής για την παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και εξοικονόμησης ενέργειας και την ευαισθητοποίηση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κάθε χρόνο ο Όμιλος συμμετέχει με διακοπή του φωτισμού των κτιρίων του.

 

Βραβεία & Διακρίσεις

Βράβευση της Εταιρείας, ως Outstanding Data Provider για το 2015, από τον οργανισμό FISD (Financial & Information Services Association), στον οποίο είναι μέλος και οποίος είναι διεθνής, μη κυβερνητικός οργανισμός, με έδρα την Ουάσινγκτον. 

Ο οργανισμός FISD ασχολείται με την κατάρτιση βέλτιστων πρακτικών (διοικητικών και εμπορικών) που επηρεάζουν τη ροή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και περιλαμβάνει τομείς που σχετίζονται με αυτόματες δραστηριότητες επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων χρηματοπιστωτικών μέσων.Μέλη του οργανισμού FISD είναι Χρηματιστήρια (Data Providers), Διεθνείς αναμεταδότες πληροφορίας (Data Vendors, όπως Bloomberg & Reuters) και Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (Τράπεζες, Επενδυτικές εταιρείες, κ.λπ.), που είναι οι χρήστες των Market Data (Market Data Consumers).

Η αναγνώριση αυτή αφορά στην αξιολόγηση του τρόπου και της ποιότητας επικοινωνίας του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών με τους πελάτες του, και έχει προέλθει με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο FISD best practice recommendation.

Κάθε χρόνο η FISD βραβεύει ένα χρηματιστήριο για την καλύτερη επικοινωνία σχετικά με θέματα Market Data (πολιτικών, προϊόντων, τεχνικών αλλαγών κλπ) προς τους πελάτες του (Data Vendors & Τράπεζες, Επενδυτικές Εταιρείες). Τα προηγούμενα χρόνια έχουν βραβευτεί τα χρηματιστήρια Nasdaq, Deutsche Boerse, TMX & Kuwait Stock Exchange.

Γιατί να δουλέψει κάποιος στην εταιρεία

Η απασχόληση στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών παρέχει στους εργαζόμενους ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, καθώς και πρόσθετες παροχές.

Τρόπος Πρόσληψης

Η μέθοδος επιλογής προσωπικού είναι ανάλογη με τη θέση εργασίας (δημοσίευση αγγελιών, συνεντεύξεις, τεστ, κ.λπ.)

Γιατί στηρίζει το JFA

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών στηρίζει το Job Fair Athens, γιατί πιστεύει ότι είναι ένας αποδοτικός τρόπος για τον εντοπισμό και προσέλκυση ταλαντούχων, με κατάλληλες δεξιότητες, εν δυνάμει στελεχών, ο οποίος βασίζεται στη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ των εταιρειών, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των νέων.

Χρονιές στο JFA

1

Έδρα

Λεωφόρος Αθηνών 110

Τόπος δραστηριότητας

Αθήνα

Δεξιότητες που απαιτούνται

Είναι σχετικές με κάθε θέση εργασίας και αναφέρονται στις ανάλογες προσκλήσεις ενδιαφέροντος.