Δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 8 χρόνια

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την τεχνογνωσία που διαθέτει, έχει κομβικό ρόλο και σημαντικό έργο στην αδειοδότηση και πιστοποίηση φορέων που παρέχουν υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης, στην ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού και την πιστοποίηση των προσόντων που αποκτώνται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Στόχος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι η ουσιαστικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, η αναβάθμιση των προσόντων του εργατικού δυναμικού, η ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/173