Δημοσιεύθηκε πριν περίπου 8 χρόνια

Κύριος στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η ανάπτυξη διαύλων δημιουργικής επικοινωνίας μεταξύ του ΕΜΠ, της κοινωνίας και της οικονομίας. Η αποστολή του είναι διττή: αφενός υποστηρίζει τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και τους αποφοίτους σε θέματα που αφορούν στις σπουδές και στη σταδιοδρομία τους, αφετέρου προβάλλει στους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς το επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των αποφοίτων και φοιτητών/φοιτητριών του Ιδρύματος στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Βασικό μέλημα των συμβούλων του είναι ο σεβασμός και η εξυπηρέτηση των αναγκών όσων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Ξεκίνησε τη λειτουργία του με πρώτο μέλημα τη δημιουργία ‘Κώδικα Δεοντολογίας’ που περιλαμβάνει π.χ. τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών, τη μη διακίνηση Βιογραφικών, αλλά την προώθηση της άμεσης επαφής των φοιτητών με τους υποψήφιους εργοδότες, τη μη διάκριση φύλου, χρώματος κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.jobfairathens.gr/sponsors/159